Александар Чеков, надворешен консултант, истражувач во Центарот за истражување и креирање политики (CRPM), истакна дека „Индексот за развој на младите на Македонија“ е алатка која е развиена со цел да се соберат информации за позицијата на младите во рамките на заедницата во која живеат, како и да се идентификуваат предизвиците со кои се соочуваат со цел да се идентификуваат прашањата на приоритетите важни за младите и врз основа на разумна анализа за да обезбедат препораки за нивно надминување преку процесот на креирање политики на национално ниво.

На овој начин, анализата на податоците добиени со оваа алатка ќе им овозможи на младите активно да се вклучат во креирањето на политиките, како и во процесот на поставување на самата агенда за креирање политики од интерес за младите луѓе, со што самиот процес ќе биде повеќе партиципативен и почувствителни за потребите на младите луѓе и на локално и на национално ниво.

Понатаму, бидејќи индексот е развиен врз основа на Глобалниот индекс за развој на младите (поддржан од Комонвелтот), тој овозможува споредливост на резултатите, што за возврат дава можност да се применат добри практики во решавањето на младинските прашања кои се поттикнати од анализата од податоците добиени од Индексот .

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter