На состанокот присуствуваа претставници од партнерските организации на проектот и претставници од локалните граѓански организации каде беа презентирани активностите и очекуваните резултати во рамките на проектот. Беше дискутирана и поддршката од општина Кривогаштани. Коалицијата СЕГА започна да го имплементира проектот "Застапување на граѓанските организации за активно учество на младите", чија цел е да го зголеми дијалогот меѓу граѓанските организации, младите и носителите на одлуки во општина Кривогаштани.Проектот ќе се спроведува во партнерство со Асоцијацијата за рурален развој, Локална акциона група - Агро лидер и Младинска иницијатива за регионален развој - МИРР од општина Кривогаштани.

Проектот ќе се спроведува во периодот од март до октомври 2018 година и предвидува серија активности за градење на капацитетите на локалните граѓански организации на неколку теми кои ќе придонесат за зголемување на учеството на младите и влијанието на граѓанските организации кои ги претставуваат младите во процесите на усвојување на одлуките преку менторство, лобирање и поддршка. Исто така, има повеќе настани на локално ниво, предвидени со вклучување на локалната младина од општина Кривогаштани.

Проектот е финансиран од Програмата за мали грантови на Преда Плус преку проектот "Подобрување на активното вклучување на македонските граѓански организации во процесот на донесување одлуки преку зајакнување на новоформираните граѓански организации". Проектот е финансиран од Европската Унија. Reference: EuropeAid / 151569 / DD / ACT / MK

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter