Овој документ е подготвен во рамките на проектот "Имплементација на Конвенцијата за правата на детето", спровден од Коалицијата на младински организации СЕГА во периодот од 2011 до 2019 година, поддржан од Детската фондација Песталоци, а во соработка со Бирото за развој за образование и Министерството за образование и наука. Во изминатиот период СЕГА пилотира модели за учество на учениците и заштита на детските права во пилот основните и средните училишта во Република Македонија. Документот претставува комбинација на процедури и ресурси за градење на капацитети и ефикасно спроведување на правата на децата во образовниот систем, кои ги води Коалицијата СЕГА во изминатиот период.

Важно е новите пристапи за учество на студентите да се применуваат во сите училишта, со цел да се осигура дека демократските вредности се интегрирани во образовниот процес. Од седумгодишното пилотирање на моделот за учество, се потврди дека учениците и училиштата имаат капацитет да ги применат правата на децата во училиштата. Со новите измени на Законот за средно образование, учениците ќе имаат право да учествуваат во процесот на донесување одлуки на сите нивоа ", рече Зоран Илиески, извршен директор на Коалицијата СЕГА.

Ресурсниот пакет за учество на учениците и за заштита на правата на децата е наменет за сите училишта, одделенски / класни заедници, студентски организации, директорите на основните и средните училишта, како и професионални услуги кои треба да бидат главни носители, поддржувачи и промотори на демократско учество на учениците во училиштето. Ресурсниот пакет дава предлози за модули за работилници и обуки за работа со наставниците и учениците во препознавањето на вистинското учество на учениците во демократскиот процеси во училиштето, воведување на форми и методи за поттикнување и заживување во училиштата.

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter