Врз основа на член 49 став 1 од Законот за студентскиот стандард (“Службен весник на Република Македонија“ бр.15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 и 64/18) и член 2 од Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/13), Министерството за образование и наука распишува

Read more: КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус...

Врз основа на член 12-а од Закон за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2014, 129/2015, 146/2015, 30/16 и 142/16) и Правилникот за начинот и посебните критериуми за доделување на месечна стипендија на ученици во спортска академија (“Службен весник на Република Македонија” бр.191/15), а согласно Решението за распишување Конкурс за доделување на стипендии за ученици во спортската академија во Република Македонија за учебната 2018/2019 година, Министерството за образование и наука распишува

Read more: КОНКУРС за доделување стипендии за ученици во Спортската академија за учебната 2018/2019 година

Министерството за образование и наука за учебната 2018/2019 година ќе додели 80 (осумдесет) стипендии за талентирани ученици-спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија.

Read more: КОНКУРС за доделување 80 (осумдесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и...

Министерството за образование и наука за учебната 2018/2019 година ќе додели 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија.

Read more: КОНКУРС за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и...

Министерството за образование и наука ќе додели до 15 стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка во Република Македонија за учебната 2018/2019 година.

Read more: КОНКУРС за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни...

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter