Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија во соработка со Министерството за одбрана на Република Северна Македонија објавува јавен повик за учество на пет (5) ученици од јавни средни училишта од Република Северна Македонија на летен воен камп за млади, кој во периодот од 23.06 до 08.07 2019 година ќе се одржи во Црна Гора.

Read more: Повик за ученици од втора и трета година за учество на воен камп за млади во Црна Гора

Европската комисија – Директорат за образование, млади, спорт и култура објавува јавен повик за апликации за мобилност во стручното образование и обука.

Read more: Јавен повик за апликации за мобилност во стручното образование и обука

Министерството за образование и наука распишува Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Македонија за учебната 2019/2020 година.

Read more: Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови за учебната 2019/2020 година

Министерството за образование и наука објавува јавен повик за прибирање барања за надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание, реферирани во базите на Web of Science или Scopus од наставниците и соработниците избрани на високообразовните/научните установи во Република Македонија (во натамошниот текст: авторите).

Read more: Јавен повик за надомест на трошоци за објавени трудови

Врз основа на Програмата за работа за 2019 година на Агенцијата за млади и спорт, Сектормлади, како и Правилникот за определување постапка и утврдување на критериуми за доделување нанагради на млади талентирани лица во Република Македонија, донесен од страна на директорот наАгенцијата за млади и спорт, со бр. 01-1612/1 од 03.08.2018 година, Агенцијата за млади и спорт објавува Јавен повик за доделување на награди за Млади талентирани лица.

Read more: Јавен повик за доделување на награди за Млади талентирани лица

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter