Imagine Europe ги повикува сите (сите возрасти и националности) да ја претстават својата визија за Европа во 2050 година, во кратки пишанитекстови и видео снимки.

Read more: Imagine Europe натпревар за идеи– Твојата визија за Европа во 2050