Фондацијата Commonwealth е една од најефективните и влијателни државни тинк-тенкови во земјата. Со тимот на политички аналитичари и експерти за комуникација, оваа фондација ги трансформира идеите на слободниот пазар во јавните политики, така што сите Пенсилвани можат да процветаат.

Read more: Фондација Commonwealth - асистент за угостителство и логистика

Главна цел на овој проект е да им се даде можност на лицата кои почнуваат да се развиваат како младински работници, да стекнат знаења, вештини и практично искуство кои се неопходни за поддршка на младите, особено на оние од маргинализираните средини (етнички малцинства, семејства со ниски примања, итн.), лица кои се наоѓаат во ранливи ситуации (инвалидност, јазични бариери, итн.) и NEET (лица кои не се вработени, во образование и обука).

Read more: МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ ВО ЕСТОНИЈА

Beiersdorf предизвикот за меѓународна пракса е домаќин на годишно ниво во Корпоративниот штаб во Хамбург, Германија. Триесет и два меѓународни најдобри студенти се поканети да се натпреваруваат за четири целосно финансирани меѓународни стажирања.

Read more: Предизвик за меѓународна пракса 2018

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter