Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје го проширува својот тим со нов практикант кој би учествувал во работните процеси на компанијата во секторот за продажба.

Read more: Оглас за платена пракса во Таргет Груп доо Скопје

Младите можат распишува повик за членови на Управен одбор на Младите можат, управно тело на организацијата.

Read more: ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА МЛАДИТЕ МОЖАТ

Фондацијата Commonwealth е една од најефективните и влијателни државни тинк-тенкови во земјата. Со тимот на политички аналитичари и експерти за комуникација, оваа фондација ги трансформира идеите на слободниот пазар во јавните политики, така што сите Пенсилвани можат да процветаат.

Read more: Фондација Commonwealth - асистент за угостителство и логистика

Во CIVICUS фокусот е едноставен: да се зајакне акцијата на граѓанското општество и граѓаните за поправеден, сеопфатен и одржлив свет. Тие го прават тоа со одбрана на граѓанските слободи и демократските вредности; зајакнување на моќта на луѓето да организираат, мобилизираат и да дејствуваат; и зајакнување на поодговорно, ефективно и иновативно граѓанско општество.

Read more: Пракса - Координација на Собранието на Младината (ICSW 2019)

Главна цел на овој проект е да им се даде можност на лицата кои почнуваат да се развиваат како младински работници, да стекнат знаења, вештини и практично искуство кои се неопходни за поддршка на младите, особено на оние од маргинализираните средини (етнички малцинства, семејства со ниски примања, итн.), лица кои се наоѓаат во ранливи ситуации (инвалидност, јазични бариери, итн.) и NEET (лица кои не се вработени, во образование и обука).

Read more: МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ ВО ЕСТОНИЈА

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter